Maandelijks archief: juni 2016

Opnames van Nieuwsuur in Deurne

Binnenkort komt het langverwachte onderzoeksrapport uit over de effecten van de intensieve veehouderij op onze gezondheid. IRAS (onderdeel van de Universiteit van Utrecht) en de GGD (Bureau Milieu, Gezondheid en Veiligheid) hebben dit onderzoek uitgevoerd waarbij ook onderzoek is gedaan naar de gezondheid van mensen in De Peel. Dit rapport is voor Nieuwsuur aanleiding om een documentaire te maken. Tijdens de opnames op woensdag 29 juni ’16 werden Maria Berkers van Stop De Stank en Geert Verstegen van Milieuvereniging Land van Cuijk, geïnterviewd. Jan Berkers en Wilbert van Deursen van Progressief Akkoord-GroenLinks waren er bij.

 

05

2017-03-31 09.47.54

 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2015 hebben IRAS en GGD tijdens een inspraakavond van de gemeente een presentatie gegeven over de eerste bevindingen van het onderzoek. De informatie die toen al beschikbaar was baarde Progressief Akkoord-GroenLinks zorgen. Met name het gegeven dat de stank in De Peel erger wordt ervaren dan wat in de geurnormen is vastgelegd en er al een eerste verband was aangetoond tussen ziektes en intensieve veehouderij.

 

De onderzoekers beloofden destijds dat het totale onderzoek in juni 2016 beschikbaar zou zijn. Het schijnt er nu echt aan te komen. In de raadsvergadering van 28 juni ’16 heeft Progressief Akkoord-GroenLinks wethouder Lemlijn een toezegging gevraagd, en deze gekregen. De nota komt zo snel mogelijk aan de orde als deze is gepubliceerd.

 

0604

 

 

 

 

Tijdens de opnames was ook een tegengeluid te horen. Een rondfietsende gepensioneerde boer mengde zich in de discussie en hij wees ons erop dat we toch allemaal moesten eten en dat stront minder stinkt dan de uitlaatgassen die auto’s produceren. Hij wees daarbij naar de langs de weg, door ons, geparkeerde auto’s. Het gesprek ging voort en de eindconclusie was zo’n beetje dat de boer veel last had van de economische effecten en de burgers veel last hadden van de gezondheidseffecten.

 

Als Progressief Akkoord- GroenLinks blijven we volle aandacht houden voor Schone Lucht, Zuiver Water en Schone Grond.

 

0302

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Zorggeld behouden voor de zorg

zorg_135Vanwege de bezuinigingen hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in het sociaal domein, waardoor preventie en zorg zijn afgenomen. Ook is werkgelegenheid afgenomen in de sector zorg en welzijn. De komende jaren is nog onzekerheid te verwachten, zowel met betrekking tot financiën als op uitvoering van beleid.

 

Uit de financiële stukken  van de gemeente Deurne bleek dat er  3 miljoen euro van het zorggeld ‘over’ blijft. Het voorstel van het college was om een fors deel hiervan terug te laten vloeien naar de algemene reserves. Voor Progressief Akkoord – GroenLinks is het ondenkbaar, en bovendien een verkeerd signaal naar onze burgers, dat geld, dat bedoeld was voor de zorg, voor andere doeleinden gebruikt zou mogen worden. Zeker als nog onduidelijk is of we volgend jaar wel genoeg geld hebben voor deze zelfde zorg. Daarom dienden wij een amendement in tijdens de raadsvergadering van 28 juni waarin we het college opgeroepen hebben het positief resultaat sociaal domein volledig te behouden voor het sociaal domein, en niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

 

We zijn blij te kunnen melden dat ons amendement unaniem door de raad is aangenomen. Het geld voor de zorg blijft dus behouden voor de zorg!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Standpunt Progressief Akkoord – Groenlinks komst AZC naar Deurne

Foto Willibrordhaeghe

Op  13 juni is er een extra agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 14 juni 2016. Het agendapunt betreft een voorstel aan de raad m.b.t. vestiging van een AZC voor 300 vluchtelingen in het hoofdgebouw van Willibrordhaeghe. Voor vele zal het een verassing zijn. Terugblikkend kunnen we wel een aantal signalen herkennen.

 

Voorgeschiedenis

Eind augustus was onze fractie Progressief Akkoord – GroenLinks al bezig met de voorbereiding van een motie m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk. We hebben de ontwerp motie gecommuniceerd met de fractievoorzitters en de burgemeester omdat we het belangrijk vonden dat er breed draagvlak in de raad zou ontstaan. De burgemeester reageerde in een mail als volgt op de conceptmotie van Progressief Akkoord – GroenLinks:

“Als voorzitter van de raad zal ik bij de aanvang van de vergadering aangeven dat de vluchtelingenproblematiek een onderwerp is dat ook leeft bij alle politieke partijen die in de gemeenteraad van Deurne vertegenwoordigd zijn en dat ik op korte termijn, samen met u, zal bezien wat voor mogelijkheden er zijn om hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Zoals Wilbert terecht aangaf, is het vluchtelingenprobleem een onderwerp waar je eendrachtig te werk moet gaan. Precies om die reden acht ik een motie op dit moment prematuur”.

 

In september schreef een aantal burgers een brief aan het college met de vraag welke verantwoordelijkheid Deurne neemt m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk.

 

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd ruimschoots aandacht besteed aan het vluchtelingenvraagstuk. Daarin sprak hij over een verantwoordelijkheid die Deurne kan nemen. We konden ook uit de krant vernemen dat het Zorgdorp ideeën opperde voor huisvesting van vluchtelingen in Willibrordhaeghe.

Ook de commissaris van de Koning nam initiatief om vooruitgang te krijgen in het vluchtelingenvraagstuk. Hij organiseerde een gesprek met de burgemeesters van Noord-Brabant om tot oplossingen te komen. Dit resulteerde in de afspraak dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Standpunt Progressief Akkoord – Groenlinks

In de periode tussen september 2015 en mei 2016 spreken fractievoorzitters regelmatig met elkaar over de vorderingen traject. Ondanks dat er verschillen in benadering van het vraagstuk zijn, is voorop blijven staan dat het bereiken van consensus belangrijk is. Wij vinden dat we daar goed in geslaagd zijn. Het zal gezien de voorgeschiedenis duidelijk zijn dat Progressief Akkoord – GroenLinks voorstander is van het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente.

 

Gedurende het voortraject is het meerdere malen gegaan over grote aantallen (tot 600) vluchtelingen die opgevangen moesten worden. In een gesprek met het COA wat we hadden kwam de vraag naar voren wat het argument was van zulke grote opvangcentra. Het antwoord was: het is goedkoper. Onze fractievoorzitter trok daaruit de conclusie dat bij zulke grote centra het negatief effect over de schutting wordt gegooid bij de buren. Dit vinden wij absoluut niet wenselijk. Hoe wrang ook, de zeer heftige protesten in het land hebben, naast politieke druk, een belangrijke factor gespeeld om het beleid bij te stellen en AZC’s van 300 vluchtelingen mogelijk te maken.

Als Deurne doen we met het aannemen van dit voorstel meer dan een aantal omliggende gemeenten. Als gemeente mogen we van hen steun verwachten door bijvoorbeeld bij de huisvesting van statushouders een tandje bij te schakelen.

 

Onze fractie heeft natuurlijk ook kennis genomen van de vele reacties. Er klinkt onvrede uit, in veel gevallen begrijpelijke onvrede. De meest voorkomende gaat over de zorgen voor onze ouderen. Die zorg delen wij. Hoe lastig ook, een besluit over de vestiging van een AZC dient gebaseerd te zijn op beweegredenen en argumentatie die verband houden met de hulp aan mensen die de oorlog ontvluchten en daardoor stateloos zijn en hier om asiel vragen… De vraag om asiel is verbonden aan humanitaire rechten en strenge landelijke wet- en regelgeving. De gemeenteraad gaat niet over internationale verdragen en landelijk beleid. Willen we op gemeentelijk niveau verantwoordelijkheid nemen, zullen we bij moeilijke besluiten leiderschap moeten tonen.

 

Een andere veelgehoorde klacht is de wijze van communiceren naar de burger. Laat heel duidelijk zijn dat deze keuze enkel en alleen gemaakt is omdat de veiligheid van het college en gemeenteraad anders niet geborgd was. We begrijpen de onvrede die hierover ontstaan is, het gevoel van voor een voldongen feit te worden gesteld geeft geen prettig gevoel. We zijn echter van mening dat dit uiteindelijk de minst slechte optie was, zeker gezien de adviezen die we hierover van het COA en de politie gekregen hebben. We hebben er daarom voor gekozen geen gehoor te geven aan de oproep van verschillende insprekers en briefschrijvers om de beslissing een maand uit te stellen. We staan achter dit voorstel, en willen samen met de burgers de verdere inhoud invullen. We hopen samen met de burger te werken aan oplossingen voor vragen en zorgen. 

De invulling van het bestuursakkoord moet nu komen. Communicatie met de burgers van Deurne is daarvoor van groot belang. Progressief Akkoord – GroenLinks ziet uit naar de inspraak die gaat plaatsvinden, zeker voor de omwonenden en de organisaties, die straks een taak hebben bij de opvang van vluchtelingen. We blijven op korte afstand van dit traject en we zijn graag bereid om mensen met vragen en zorgen te woord te staan.

 

Neem gerust contact met ons op met vragen! We gaan graag met u in gesprek.

Geplaatst in Actuele Standpunten | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Komst AZC naar Deurne

 

Foto WillibrordhaegheBeste mensen,

In september heeft Progressief Akkoord-GroenLinks middels een concept-motie  het vluchtelingenvraagstuk aangekaart bij de burgemeester en de fractievoorzitters. De concept-motie is mede aanleiding geweest om een proces in te zetten. Dit valt onder andere op te maken uit een mail van de burgemeester aan onze fractie.

“Als voorzitter van de raad zal ik bij de aanvang van de vergadering aangeven dat de vluchtelingenproblematiek een onderwerp is dat ook leeft bij alle politieke partijen die in de gemeenteraad van Deurne vertegenwoordigd zijn en dat ik op korte termijn, samen met u, zal bezien wat voor mogelijkheden er zijn om hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Zoals Wilbert terecht aangaf, is het vluchtelingenprobleem een onderwerp waar je eendrachtig te werk moet gaan. Precies om die reden acht ik een motie op dit moment prematuur”.

Er is sinds die tijd veel gebeurd wat uiteindelijk heeft geleid tot het voorstel aan de raad dat komende dinsdag, 14 juni 2016, wordt behandeld.

 

Mocht je naar de vergadering willen komen meldt je dat vandaag of morgen aan bij de gemeente en neem je ID mee omdat inwoners van Deurne toegang krijgen tot de vergadering.

 

Klik hier voor de vergaderstukken op de site van de gemeente Deurne.

 

Morgen zal ik meer informatie toesturen.

 

Vriendelijke groet,

Wilbert van Deursen,

Fractievoorzitter Progressief Akkoord-GroenLinks

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen