Categorie archief: Actuele Standpunten

Standpunt Progressief Akkoord – Groenlinks komst AZC naar Deurne

Foto Willibrordhaeghe

Op  13 juni is er een extra agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 14 juni 2016. Het agendapunt betreft een voorstel aan de raad m.b.t. vestiging van een AZC voor 300 vluchtelingen in het hoofdgebouw van Willibrordhaeghe. Voor vele zal het een verassing zijn. Terugblikkend kunnen we wel een aantal signalen herkennen.

 

Voorgeschiedenis

Eind augustus was onze fractie Progressief Akkoord – GroenLinks al bezig met de voorbereiding van een motie m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk. We hebben de ontwerp motie gecommuniceerd met de fractievoorzitters en de burgemeester omdat we het belangrijk vonden dat er breed draagvlak in de raad zou ontstaan. De burgemeester reageerde in een mail als volgt op de conceptmotie van Progressief Akkoord – GroenLinks:

“Als voorzitter van de raad zal ik bij de aanvang van de vergadering aangeven dat de vluchtelingenproblematiek een onderwerp is dat ook leeft bij alle politieke partijen die in de gemeenteraad van Deurne vertegenwoordigd zijn en dat ik op korte termijn, samen met u, zal bezien wat voor mogelijkheden er zijn om hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Zoals Wilbert terecht aangaf, is het vluchtelingenprobleem een onderwerp waar je eendrachtig te werk moet gaan. Precies om die reden acht ik een motie op dit moment prematuur”.

 

In september schreef een aantal burgers een brief aan het college met de vraag welke verantwoordelijkheid Deurne neemt m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk.

 

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd ruimschoots aandacht besteed aan het vluchtelingenvraagstuk. Daarin sprak hij over een verantwoordelijkheid die Deurne kan nemen. We konden ook uit de krant vernemen dat het Zorgdorp ideeën opperde voor huisvesting van vluchtelingen in Willibrordhaeghe.

Ook de commissaris van de Koning nam initiatief om vooruitgang te krijgen in het vluchtelingenvraagstuk. Hij organiseerde een gesprek met de burgemeesters van Noord-Brabant om tot oplossingen te komen. Dit resulteerde in de afspraak dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Standpunt Progressief Akkoord – Groenlinks

In de periode tussen september 2015 en mei 2016 spreken fractievoorzitters regelmatig met elkaar over de vorderingen traject. Ondanks dat er verschillen in benadering van het vraagstuk zijn, is voorop blijven staan dat het bereiken van consensus belangrijk is. Wij vinden dat we daar goed in geslaagd zijn. Het zal gezien de voorgeschiedenis duidelijk zijn dat Progressief Akkoord – GroenLinks voorstander is van het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente.

 

Gedurende het voortraject is het meerdere malen gegaan over grote aantallen (tot 600) vluchtelingen die opgevangen moesten worden. In een gesprek met het COA wat we hadden kwam de vraag naar voren wat het argument was van zulke grote opvangcentra. Het antwoord was: het is goedkoper. Onze fractievoorzitter trok daaruit de conclusie dat bij zulke grote centra het negatief effect over de schutting wordt gegooid bij de buren. Dit vinden wij absoluut niet wenselijk. Hoe wrang ook, de zeer heftige protesten in het land hebben, naast politieke druk, een belangrijke factor gespeeld om het beleid bij te stellen en AZC’s van 300 vluchtelingen mogelijk te maken.

Als Deurne doen we met het aannemen van dit voorstel meer dan een aantal omliggende gemeenten. Als gemeente mogen we van hen steun verwachten door bijvoorbeeld bij de huisvesting van statushouders een tandje bij te schakelen.

 

Onze fractie heeft natuurlijk ook kennis genomen van de vele reacties. Er klinkt onvrede uit, in veel gevallen begrijpelijke onvrede. De meest voorkomende gaat over de zorgen voor onze ouderen. Die zorg delen wij. Hoe lastig ook, een besluit over de vestiging van een AZC dient gebaseerd te zijn op beweegredenen en argumentatie die verband houden met de hulp aan mensen die de oorlog ontvluchten en daardoor stateloos zijn en hier om asiel vragen… De vraag om asiel is verbonden aan humanitaire rechten en strenge landelijke wet- en regelgeving. De gemeenteraad gaat niet over internationale verdragen en landelijk beleid. Willen we op gemeentelijk niveau verantwoordelijkheid nemen, zullen we bij moeilijke besluiten leiderschap moeten tonen.

 

Een andere veelgehoorde klacht is de wijze van communiceren naar de burger. Laat heel duidelijk zijn dat deze keuze enkel en alleen gemaakt is omdat de veiligheid van het college en gemeenteraad anders niet geborgd was. We begrijpen de onvrede die hierover ontstaan is, het gevoel van voor een voldongen feit te worden gesteld geeft geen prettig gevoel. We zijn echter van mening dat dit uiteindelijk de minst slechte optie was, zeker gezien de adviezen die we hierover van het COA en de politie gekregen hebben. We hebben er daarom voor gekozen geen gehoor te geven aan de oproep van verschillende insprekers en briefschrijvers om de beslissing een maand uit te stellen. We staan achter dit voorstel, en willen samen met de burgers de verdere inhoud invullen. We hopen samen met de burger te werken aan oplossingen voor vragen en zorgen. 

De invulling van het bestuursakkoord moet nu komen. Communicatie met de burgers van Deurne is daarvoor van groot belang. Progressief Akkoord – GroenLinks ziet uit naar de inspraak die gaat plaatsvinden, zeker voor de omwonenden en de organisaties, die straks een taak hebben bij de opvang van vluchtelingen. We blijven op korte afstand van dit traject en we zijn graag bereid om mensen met vragen en zorgen te woord te staan.

 

Neem gerust contact met ons op met vragen! We gaan graag met u in gesprek.

Geplaatst in Actuele Standpunten | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Relaties tussen intensieve veehouderij en gezondheid.

Woensdag 22 april 2015, vond een informatieve bijeenkomst, voor bestuurders en inwoners, plaats. Mooi dat deze keer burgers en raads- en commissieleden gelijktijdig werden geïnformeerd, dat schept vertrouwen.

Bevindingen van het gezondheidsonderzoek, “Geurhinder van veehouderij nader onderzocht : Meer hinder dan handreiking Wgv doet vermoeden?“, uitgevoerd door het IRAS (onderdeel van de Universiteit van Utrecht) en Bureau Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de GGD Zeeland Brabant. De resultaten van het onderzoek werd gepresenteerd door gezaghebbende sprekers als Dr. Ir. Dick Heederik en Dr. Ir Inge Wouters.

In de conclusie van dit rapport stond onder andere dat de geurhinder door burgers erger ervaren wordt dan dat op basis van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) verwacht zou worden. Verder lijkt de geurhinder per diersoort te verschillen. In de periode 1999-2000 vond er eerder onderzoek plaats door Project Research Amsterdam BV. Het nader onderzoek van IRAS / GGD is nodig om uit te kunnen maken hoe en waar in de keten deze verschillen ontstaan. Ook op andere plaatsen in het land, zowel in de buurt van intensieve veehouderijen als elders zullen gegevens verzameld worden om tot nog meer vergelijking te kunnen komen. De vraag of er verschil moet blijven in onderscheid tussen voorgrondbelasting van één veebedrijf en cumulatieve belasting van meerdere veebedrijven, zal ook nader onderzocht worden.

De derde spreker was Drs. Henk Jans van de GGD Brabant Zuidoost. De GGD heeft een rapport (Quick-scan) uitgebracht, nadat er in begin 2015 een enquête op uitnodiging onder de Deurnese bevolking is gehouden. Het rapport heeft de naam: “Onderzoek leefomgeving Deurne“ en omvat veiligheids- en milieufactoren. Een kwart van de deelnemers ervaart gezondheidsklachten die men in verband brengt met in de buurt gelegen (intensieve) veehouderijen.

Zorgwekkend waren met name, de samenhang tussen omvangrijke intensieve veehouderij en de toename van klachten bij mensen met COPD, het gevaar van zoönosen (overdraagbare ziektes van dier op mens) en resistente bacteriën (ESBL en MRSA), toename van stress-gerelateerde klachten en andere lichamelijk problemen. Ook de kwaliteit van bodem en grondwater werd aan de orde gesteld. Hagar Roijackers, vertegenwoordigster van Groen Links in de Provinciale Staten gaf aan dat daar zeker ook aandacht voor nodig is.

Vanuit Progressief Akkoord-GroenLinks blijven we aandacht houden voor bovenstaand onderzoek en de onderzoeken die nog gaan komen. Wanneer er meer over bekend wordt zullen wij u weer informeren.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen

Sloop de energiecrisis in Deurne

duurzaamheidscafe_230415Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Ossenbeemd”
Donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur

Op donderdag 23 april organiseert het Platform Duurzaam Deurne een avond over duurzame energie onder het motto: Sloop de (energie)crisis.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Rabobank en begint om 20.00 uur in Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Ossenbeemd” in Deurne. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Als gastspreker en gespreksleider van de avond is uitgenodigd Annemarie van Gaal, o.a. bekend van TV programma’s als ‘Dragons Den’, ‘Sloop de crisis’, ‘Ten einde Raad’, ‘Een Dubbeltje op zijn kant’.
Ze schrijft ook columns voor het Financieel Dagblad. Zij noemt zich nu MZP-er, Multinational Zonder Personeel en is ondernemer die start-ups kansen geeft door erin te investeren.

De Rabobank geeft een eerste presentatie.
Verder wordt de avond ingevuld door een viertal organisaties welke zich bezig houden met het verduurzamen van energie:
HetEnergieBureau Eindhoven
RWE Essent
Energyport Peelland Deurne
Willem Buiter adviseur Duurzaamheid en Energie voor particulieren en bedrijven.

Daarnaast wordt er aan bedrijven uit Deurne e.o. de gelegenheid geboden om zich met een stand te presenteren omtrent hun duurzame activiteiten op het gebied van energie.

Platform Duurzaam Deurne,
Contactpersoon: Jan Berkers, Rietgors 27, Deurne. Tel: 317728 duurzaamheidscafedeurne@gmail.com
www.facebook.com/Duurzaamheidscafédeurne
twitter.com/DuCafeDeurne #ducafedeurne

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Een reactie plaatsen

Uitnodiging informatiebijeenkomst 22 april gezondheid en veehouderij

Woensdag 22 april vanaf 19.30 uur organiseert het urgentieteam veehouderij Noord-Brabant een informatiebijeenkomst over gezondheid in relatie tot veehouderij. Deze wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis van Deurne.
Het urgentieteam heeft van het bestuur van de gemeente Deurne de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de problematiek rond de ernstig verstoorde verhoudingen tussen boeren en inwoners aangepakt wordt. Deze verhoudingen zijn met name verstoord door geuroverlast en uitbreiding van veehouderijen. Het urgentieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, ZLTO, GGD en de provincie Noord-Brabant.

Programma:
Inleiding door de avondvoorzitter: Arjo Kraak, journalist bij Omroep Brabant.

Prof. Dr. Ir. Dick Heederik van het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) geeft een toelichting op het grote Gezondheidsonderzoek (VGO) , dat wordt uittevoerd wordt door RIVM / IRAS en NIVEL in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Hij zal ook de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren. http://www.uu.nl/nieuws/meer-klachten-bij-copd-patienten-in-omgeving-van-veehouderijen

Dr. Ir. Inge Wouters van het IRAS geeft een toelichting op het Geurbelevingsonderzoek , uitgevoerd door IRAS / GGD Bureau GMV / Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en over de discrepantie tussen theoretische geuroverlast en de praktijk van ervaren geurhinder.

http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/geuronderzoek

Henk Jans van het urgentieteam geeft een toelichting op het in Deurne gehouden Belevingsonderzoek.

Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie met de zaal onder voorzitterschap van Arjo Kraak.
De bijeenkomst is openbaar. We zien graag dat ook huisartsen uit Deurne aansluiten om informatie in te winnen en deelnemen aan de discussie.

Namens het urgentieteam,

Henk Jans, Milieuarts
Geert Verstegen, Brabantse Milieufederatie
Nancy Goossens, Inwoner

Zie ook onderstaande pdf’s
Eindrapport Geur
Factsheet Geurhinder

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne, Uncategorized | Een reactie plaatsen

4 november, belangrijke commissievergadering over geurnorm. Ben aanwezig!

Op 7 oktober 2014 heeft de raad in een besloten vergadering een aanhoudingsbesluit genomen voor heel het grondgebied van Deurne met betrekking tot de verordening geur-norm. Hierdoor kunnen aanvragen van veehouders aangehouden worden. In de praktijk betekende dit dat er niet meer dieren in Deurne gehouden kunnen worden. Een uitzondering is gemaakt voor vergunningen die al voor 7 oktober zijn aangevraagd; deze gewoon worden afgehandeld. Dit houdt in dat er maar liefst 25.000 dieren in Deurne bij komen. Althans als er geen dierenrechten worden opgekocht binnen Deurne (de wethouder kon daar op 7 oktober nog geen antwoord op geven).

Echter, het college wil alleen nieuwe normen stellen voor de urgentie-gebieden. Ze willen zo snel mogelijk andere gebieden weer “vrij” geven. Daardoor kunnen veehouders weer nieuwe plannen indienen voor weer meer dieren.

Op 4 november, 20.00 uur is er een commissievergadering op het gemeentehuis.

Er wordt informatiegegeven over de Wet Geurhinder, het urgentieteam en over het raadsvoorstel dat al op 11 november in de raad komt.

Willen we tot minder dieren komen in Deurne dan is het op 4 en 11 november belangrijk dat je aanwezig bent.
Voor meer informatie over de vergaderingen zie de agenda van Commissie en Raad:
http://www.deurne.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad-commissies_3150/

Klik op de betreffende commissie- en/of raadsvergadering.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Bezoek steunfractie aan Smalle Haven en de zorgen over de transitie.

smalle-havenOp verzoek van Smalle Haven zijn we met 2 leden van de steunfractie van Progressief Akkoord – GroenLinks op hen op bezoek geweest. Smalle Haven is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan wonen met 24-uurs begeleiding of beschikbaarheid. Smalle Haven is onderdeel van de stichting ORO. Cliënten hebben binnen Smalle Haven allen een eigen appartement en mogen dit geheel naar eigen inzicht inrichten.

Ook eet- en ontmoetingspunt Koolhof
Na een warm ontvangst door enkele cliënten, werden we te woord gestaan door Monique de Bock, wijkmanager Deurne. Zij heeft ons uitgebreid verteld wat de medewerkers en vrijwilligers van de stichting ORO doen. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat in Smalle Haven niet alleen cliënten wonen, maar dat er ook een eet- en ontmoetingspunt Koolhof ingesteld is? Iedereen, dus ook u, kan daar 2x per week gaan eten en nieuwe mensen ontmoeten. Het eten wordt mede bereid en geserveerd door cliënten. Meer informatie op de site van Stichting Welzijn Deurne (onderdeel van de LEVgroep.

Zelfstandig wonen voor cliënten 
Een van de cliënten heeft ons gastvrij haar appartement laten zien. Een ruim appartement, maar vooral echt een eigen plek. Geen grootschalige woonvoorziening. Deze cliënten zijn in staat om zelfstandig te wonen, mits ze in hun eigen appartement zorg en begeleiding krijgen. Zij worden zo gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Ook familie en netwerk is vanaf het begin actief betrokken bij de hulpverlening.

Transitie en de zorg over dagbesteding
Uiteraard hebben wij met mevr. De Bock ook gesproken over de transities, en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. De boodschap voor de politiek was duidelijk: zorg dat er een mogelijkheid blijft voor cliënten met een verstandelijke beperking om dagbesteding te blijven volgen. Bezuinig de dagbesteding voor kwetsbare groepen niet helemaal weg. Houd aandacht voor deze kwetsbare groep burgers en zorg dat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Ook hoopt ze dat Progressief Akkoord – GroenLinks een bijdrage kan leveren in de hele discussie over de WMO waar de belangen voor ORO ook in meegenomen worden. Een boodschap waar wij van Progressief Akkoord – GroenLinks ons uiteraard in kunnen vinden en waar we ons al jaren hard voor maken.

Annemieke Quaadgras en Carly Arts

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De Decentralisaties Dag

Op zaterdag 20 september 2014 vond De Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Namens Progressief Akkoord – GroenLinks waren Wilbert van Deursen en Carly Arts hierbij aanwezig.

decentralisatiedag_01De dag werd geopend door An van Burik, een vrouw die op een ongelukkige dag geschept werd door een auto, waaraan zij een hersenkneuzing over hield. Zij vertelde haar aangrijpende verhaal, en gaf de zaal met meer dan 750 raadsleden een duidelijke boodschap mee: ‘Mensen die uw hulp nodig hebben, willen die eigenlijk helemaal niet. Ik wil heel graag vinden dat ik tevreden ben met hoe het nu gaat. Ik woon zelfstandig, ik doe zelf mijn administratie, ik kan met u praten. Maar dat is niet het hele verhaal. Kijk verder dan wat u ziet, vraag door. Dat wil ik u meegeven.’

Vervolgens nam schrijver en cultuurpsycholoog Jos van der Lans het podium over. Hij gaf met veel humor en bezieling zijn visie over de decentralisaties, en benadrukte vooral de noodzaak daarvan.

Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops. De deelsessies waaraan wij deelgenomen hebben zijn:
Transformatie vraagt raadskracht, hoe draagt een raadslid daaraan bij?
Hoe krijg je als raadslid regionale samenwerking tussen gemeenteraden op gang? En wat betekent gezamenlijk optrekken in een raadswerkgroep 3D binnen de eigen gemeenteraad voor de politieke positie van de fractie?

Transparantie in de nieuwe raadsperiode: 3D en het nieuwe Raadsinformatiesysteem
Hoe zorgt u er voor dat u zicht hebt op hoe uw gemeente omgaat met informatieveiligheid en met de risico’s die zij loopt? En hoe kunt u er als raadslid voor zorgen dat uw gemeente stuurt op informatieveiligheid.

Welke informatie heeft u nodig om te controleren als raad?
Welke informatie heeft u nodig om straks als raad goed te controleren? En past dit binnen de privacywetgeving? Hoe kunt u als raad hierin de kaders bewaken?

Heeft u grip op de financiën van de 3D’s?
Hebben gemeenten straks genoeg middelen om al die nieuwe taken uit te voeren en wat gebeurt er als die er niet zijn? Hoe krijgt u daar als raadslid zicht en grip op? Hoe kan uw gemeente de financiële risico’s onder controle krijgen? Welke rol speelt de begroting daarbij?

decentralisatiedag_02De dag werd afgesloten door de aanwezige bewindslieden (Jetta Klijnsma, Annemarie Jorritsma, Martin van Rijn en Ronald Plasterk), die ook enkele rondetafelgesprekken hebben gevoerd tijdens deze dag.

Voor ons was het een bijzonder inspirerende en leerzame dag. We hebben veel nieuwe ideeën opgedaan die we zeker in de komende transities kunnen gaan gebruiken! Het eerste idee hebben we al uitgevoerd:
Samen met het CDA, Burgerpartij Transparant Deurne, PvdA een avond organiseren waarbij organisaties en burgers hun visie en ideeën naar voren brengen over de toekomst van het CultuurCentrum Deurne en waarbij de politiek de luisterende en vragende partij is.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen

Debatavond over de toekomst van de cultuur in Deurne, 20 oktober.

Hoe gaat cultuur in Deurne eruit zien? En hoe wordt het cultuurcentrum Martien van Doorne gebruikt in de toekomst? De oppositiepartijen in Deurne organiseerden een openbare bijeenkomst waar deze onderwerpen aan de orde komen. Aanstaande maandag, 20 oktober, 20.00 uur, museum de Wieger! Tot dan!

Meer info op de site van DMG.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Een reactie plaatsen

21 mei bijeenkomst over gezonde landbouw in de Roos, de opmaat voor de provinciale verkiezingen 2015.

In maart 2015 zijn de provinciale verkiezingen. GroenLinks Brabant komt naar Deurne om te luisteren naar onze gedachten, opvattingen en ideeën. Het thema is “Gezonde landbouw”. Deurne is niet voor niets uitgekozen om dit thema te bespreken. Wij ervaren hoe intensieve veehouderij en (on) gezondheid met elkaar in verband staan. We ervaren ook hoe de spanningen zijn tussen boerenbelangen en burgerbelangen. En we hebben ideeën over hoe het anders kan.
Je kunt je stem laten horen op 21 mei, 19.30 – 22 uur, Jongerencentrum De Roos, Haageind 27, Deurne.

Hé waarom De Roos??? De gedachte daarachter is dat we het gaan hebben over een gezond leefklimaat en daarmee ook over de toekomst van de volgende generatie volwassenen. De weg naar een verantwoorde veehouderij, waarbij draagkracht van mens en milieu de norm is, zal nog enige tijd in beslag nemen. Door voor De Roos te kiezen stralen we uit dat we met de toekomst van de jeugd bezig zijn.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , | Een reactie plaatsen

ProgressiefAkkoord – GroenLinks grootste winnaar in Deurne.

Wilbert van Deursen en Lotje Berkers, de twee gemeenteraadsleden voor de komende periode dankzij het goede resultaat bij de verkiezingen.

Wilbert van Deursen en Lotje Berkers, de twee gemeenteraadsleden voor de komende periode dankzij het goede resultaat bij de verkiezingen.

Met 2 zetels in de raad kunnen we onze stem krachtiger laten horen. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn. Deze verdubbeling hebben we natuurlijk in de allereerste plaats te danken aan alle mensen die op ons gestemd hebben. Heel hartelijk dank daarvoor! Deze grote steun motiveert ons enorm om de zaken die wij belangrijk vinden (en waar u voor gestemd hebt) de komende jaren te realiseren

Het grote verschil met de verkiezingen van 2010 is dat meer inwoners van Deurne inzien dat er serieuze problemen zijn. Onze drie speerpunten, zorg voor burgers, in dienst van inwoners en minder beesten hebben onze kiezers aangesproken. Een tweede verschil met de vorige verkiezingen was dat door het samengaan met GroenLinks er nu veel meer betrokkenheid en enthousiasme is. Geweldig wat de mensen van de campagnecommissie, kandidatencommissie, programmacommissie en de creagroep voor elkaar gekregen hebben. Ook heb willen we hartelijk danken.

Voorlopige einduitslagen

Partij Aantal stemmen zetels
Doe!

2803

5

Deurne NU

2679

5

VVD

2270

4

CDA

2194

4

Progressief Akkoord – GroenLinks

1238

2

Transparant Deurne

1178

2

PvdA

1037

1

Jammer dat de PvdA hun twee zetels niet konden behouden. Het is altijd moeilijk een analyse te maken van de gemeentelijke verkiezingen omdat de laatste jaren de landelijke politiek veelvuldig in beeld is. Ook al presteer je lokaal goed dan nog kan dat teniet worden gedaan door de landelijke tendens. De landelijke tegenwind was dermate groot dat PvdA zich niet op 2 zetels kon handhaven. De PvdA kwam 128 stemmen tekort om op eigen kracht de 2de zetel binnen te halen. De VVD had ook last van de landelijke tegenwind. Natuurlijk hadden ze gehoopt op winst maar knap dat ze de schade beperkt hielden.

De strijd tussen de 4 grootste partijen DOE!, CDA, DeurneNU was spannend. Bij de eerste uitslagen leek het er op dat de VVD wellicht de grootste zou worden en Doe! veel moest inleveren. Daarna wisselde DOE! en DeurneNU regelmatig van plaats. Pas bij de laatste 2 stembureaus (gemeentehuis en Gerardushuis) scoorde Doe! dermate hoog dat zij Deurne NU voorbij streefden. Het CDA leed een aanzienlijk verlies, van 6 naar 4 zetels. Het is moeilijk te duiden maar de meest kansrijke gok is dat er veel stemmen naar Deurne NU en Transparant Deurne zijn gegaan.

En nu op naar de onderhandelingstafel. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. We zullen in ieder geval niemand uitsluiten en kijken welke belangrijke programmapunten van ons we kunnen delen met andere partijen.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne, Uncategorized | Een reactie plaatsen