Categorie archief: Uncategorized

Betoog jaarrekening 2016 en kaderbrief 2017

Betoog PA-GL t.b.v. bespreken jaarstukken en kadernota 11-07-2017

 

Voorzitter, Alhoewel er verbeteringen zijn t.o.v voorgaande jaren is het nog steeds zo dat het voor ons een hele kluif is om alles te lezen en inzicht te hebben. Kort samengevat: “eigenlijk zitten we het voer voor het college op te eten!” We zijn van plan om een voorstel te schrijven waardoor een nieuwe raad weer een volgende stap kan zetten in de versterking van de rol van de raad.

 

Voorzitter, voordat we ingaan op de thema’s zouden we graag voor een aantal zaken aandacht willen vragen. Zaken die ons nauw aan het hart gaan, en waarvoor we graag meer aandacht zouden willen in de aankomende begroting.

 

Vanzelfsprekend is voor Progressief Akkoord – GroenLinks natuur en gezondheid een erg zwaarwegend belang. We hebben ons er altijd hard voor gemaakt dat volksgezondheid prioriteit nummer 1 moet zijn. De afgelopen periode is er op dit onderwerp, in combinatie met de intensieve veehouderij, veel gebeurd. Voorzitter, het heeft ons verbaasd dat het college de grote afwezige was bij het nationaal debat veehouderij. Daar hebben we geen geheim van gemaakt. Wat ons nog meer verbaasd heeft is dat vervolgens wel door hetzelfde college tijd vrij gemaakt wordt om sleutels van boeren in ontvangst te nemen die bang zijn ten onder te gaan aan het beleid dat de provincie afgelopen vrijdag vastgesteld heeft. Wij vragen ons daarmee af: bekent het college daarmee kleur? Is zij er voor ALLE inwoners van onze gemeente, of slechts voor de agrarische gemeenschap?

 

Voorzitter, het gaat hier om een dubbel drama. Het is inmiddels een feit dat de intensieve veehouderij schadelijk is voor onze gezondheid. De biodiversiteit neemt drastisch af, onze lucht, onze grond en ons water zijn aan het vervuilen. De wet- en regelgeving heeft boeren de ruimte gegeven om intensieve veehouderij op te zetten. Boeren die zich netjes aan deze regelgeving gehouden hebben zijn niet schuldig maar wel de veroorzaker van onder andere te veel mest, te veel stikstof, te veel ammoniak en te veel geur. De schuld van het probleem ligt echt bij politieke partijen die decennia lang besluiten hebben genomen die hebben geleid tot het inmiddels ernstig verziekte systeem. In die zin zou je kunnen stellen dat zowel boeren als burgers slachtoffer zijn. Veel boeren hebben geen andere keuze gehad dan groeien, groeien en groeien om te overleven. Lage prijzen, dus veel beesten, dus veel mest. Ook wij hebben compassie met de boeren die door het strengere milieubeleid hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Het is dan ook niet onze missie om bedrijven de nek om te draaien. Achter iedere boer zit immers ook een mens. Wel vinden we het van groot belang om het beleid om te buigen in een richting die meer recht doet aan de belangen van mens en milieu. Een richting waar ook onze kinderen en kleinkinderen, en dus ook die van onze boeren, nog prettig en gezond oud kunnen worden in een gezonde gemeente Deurne. We roepen het college met klem op om de verbindende factor te zijn tussen de boeren die nu in financiële problemen komen en de burgers die zich zorgen maken om hun gezondheid en het milieu. Beide groepen hebben namelijk recht op een perspectiefvolle toekomst. Polariseren, of het probleem van een van beide groepen ontkennen, helpt niet, verbindt niet en lost zeker niets op.

 

Voorzitter, als er daadwerkelijk boeren zijn die moeten stoppen door dit beleid, roepen wij u op de vrijkomende ruimte niet in te zetten voor wegen of industrie, maar deze ten goede te laten komen aan onze natuur. We zouden graag zien dat onderzocht wordt of bosbouw mogelijk is op de plekken waar bedrijven gestopt zijn.

 

Voorzitter, nu het besluit door Provinciale Staten is genomen stelt Progressief Akkoord – GroenLinks voor dat het college met een notitie komt waarin duidelijk wordt wat de impact van het besluit voor Deurne is, welke maatregelen er genomen moeten worden en hoe het communicatieplan er uit ziet naar belanghebbende partijen en de inwoners van Deurne. Wij vragen u ook om in begroting 2018 een bedrag op te nemen om de kosten die de gemeente moet maken i.v.m. met de versnelling van de transitie intensieve veehouderij. Hierover dienen wij dan ook, samen met de andere fracties, een motie in.

 

Ingaand op de thema’s van de kaderbrief:

 

Thema vrije tijd

We zijn blij met de weg die ingeslagen is rondom het cultuurcentrum. We vinden het echter ronduit betreurenswaardig dat er nog steeds niets voor de Wieger gedaan wordt. We horen al sinds het aantreden van de wethouder die met dit dossier belast is dat hij in gesprek is met het bestuur van de Wieger om te kijken wat voor hen het beste zou zijn. Er is echter nog steeds niets gebeurd. Er ligt nog altijd geen concreet plan om ook de Wieger te ondersteunen met professionele aansturing van de vrijwilligers. We horen graag van de wethouder hoe ver hij is in zijn gesprekken, en roepen hem op om op korte termijn met een plan van aanpak te komen hoe hij de Wieger wil helpen het hoofd boven water te houden, en in de begroting indien nodig met een vraag naar middelen te komen hiervoor. Wij zijn van mening dat alle vrijwilligerswerk het best draait als het aangestuurd wordt door professionals.

 

 

Thema omgeving

Voorzitter, we zouden graag zien dat de openbare verlichting beter aangepakt zou worden. Lichtmasten worden volgens ons op de verkeerde plekken weggehaald. We denken dat hier veel meer uit te halen valt en zouden dit graag nog eens opiniërend in de commissie bespreken. Daarnaast is communicatie naar de burgers toe bij de wijk- en dorpsraden neergelegd. Zij besluiten mede waar lichtmasten weggehaald worden, moeten boze burgers aanhoren en de problemen die dreigen te ontstaan oplossen. Wij zijn van mening dat de gemeente dit veel beter zelf kan doen. De wijkraad is juist bedoeld om te verbinden in de wijk. Daarnaast vragen we ons af hoe dit plan nu in verhouding staat tot het streven om Deurne energieneutraal te maken in 2050. Is het wijs nu heel veel geld uit te geven aan LED-verlichting, of zouden we beter nu al na kunnen denken hoe we ook de openbare verlichting energieneutraal in kunnen richten, zodat we onszelf niet met dubbele kosten opzadelen? Reden genoeg dit hele plan nog eens te heroverwegen, als je het ons vraagt.

 

We lezen dat het bomenplan Neerkant nog steeds niet van start is gegaan. Vorig jaar was het vanwege gesprekken tussen Leefbaar en Vitaal Neerkant en de gemeente die vastgelopen waren uitgesteld, nu vanwege het ontbreken van vrijwilligers die dit plan uit moeten gaan voeren. Voorzitter de eerste vraag die in ons opkomt: moet je dit beleid nu werkelijk van vrijwilligers laten afhangen? Wij denken immers dat alle vrijwilligerswerk het best functioneert als het professioneel aangestuurd wordt. En als je er dan voor kiest dit door vrijwilligers te laten doen, en je merkt dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om het daadwerkelijk door te laten gaan, is er dan geen plan B? Bomenplant uitstellen betekent afname voor alle natuur. We roepen de verantwoordelijk wethouder op om er nu eindelijk eens voor te zorgen dat dit plan van de grond komt, dit loopt al veel te lang.

 

Dan komen we bij de mobiliteit. Ook hier valt nog heel veel winst te behalen. We zouden graag zien, zoals we al vaker aangegeven hebben, dat dit college in gaat zetten op het stimuleren van fietsverkeer. Dit zou kunnen door het inzetten van meer OV-fietsen, we lazen laatst nog in de krant dat deze in Deurne vrijwel altijd in gebruik zijn. Een andere optie is het gebruik van deelfietsen. Hiervoor kunnen in samenwerking met het repaircafé opgeknapte weesfietsen gebruikt worden. Een ander voorbeeld is de N270. Deze wordt binnenkort aangepakt, maar de plannen voor de N270 hebben niet voorzien in de fietser. Deze moet het pad delen met landbouwvoertuigen. Met name de fietsersbond voorziet daar problemen. We horen graag hoe de wethouder denkt het fietsverkeer te stimuleren, en welke van deze ideeën hij daarvoor in denkt te gaan zetten, naast de verkenning van snelfietsroutes.

 

Voorzitter een ander aandachtspunt is zwerfafval. Dit ontsiert onze openbare ruimte. We vragen het college onze inwoners de mogelijkheid te geven metaal op openbare plekken in te leveren en dit ten goede te laten komen aan stichtingen en verenigingen die zicht inzetten voor de samenleving. Hiervoor kunnen speciale bakken op centrale plekken in de gemeente geplaatst worden.

 

De subsidie verhoging door provincie Noord-Brabant is bedoeld om de Ecologische Verbindingszone te versterken. Als je dit een tijd overslaat en er geen uitvoerend beleid plaatsvindt en wel “vernieling” dan zal je biodiversiteit nog verder afnemen! Wat te doen met de Peel na deze brand bijvoorbeeld? Percentages zeggen niet zoveel als je de bedragen niet kent. Voorzitter als eind 2016 al bekend was dat de subsidie verhoogd werd vragen wij ons af waarom hier niet direct onderzoek naar gedaan is op welke manier wij als gemeente Deurne onze ecologische verbindingszone kunnen versterken tegen gereduceerd tarief.

 

Voorzitter, hoe bereidt dit college zich voor op de invoering van de omgevingswet? Is er al een omgevingsvisie, bijvoorbeeld? De raad heeft hiervan nog niets gezien. We vragen ons dan ook af wat er nu gebeurt met het geld dat er beschikbaar gesteld is voor de invoering. Het lijkt ons wijs te anticiperen op komend beleid, maar we horen dan graag op welke manier dit gebeurt.

 

Voorzitter, Progressief Akkoord – GroenLinks heeft ingestemd met het stimuleringsplan om het centrum aantrekkelijk te maken. Een van de tijdelijke maatregelen was het gratis parkeren in het centrum. We hebben ingestemd met dit plan omdat er ook aandacht zou komen voor de fietser in het centrum. Het stuit ons tegen de borst dat we het omgekeerde zien. In de wijken die dicht bij het centrum liggen zoals de heiakker en de koolhof verschenen reclameborden waarbij de burger gestimuleerd wordt om als vroege vogel ’s morgens met de auto te parkeren in het centrum van Deurne.

 

Thema werken

Voorzitter, Deurne moet groener worden. Minder stenen, meer groen, Deurne moet weer aantrekkelijk worden. Dit geldt ook voor ons winkelcentrum. Compacter, ook meer groen, fietsvriendelijk, speeltoestellen, watertappunt, fietspomp… Kortom duurzamer. Aantrekkelijk winkelen voor Deurne en omgeving moet het uitgangspunt zijn. We zijn benieuwd hoe het nu staat met het actieplan, en wanneer we de eerste resultaten gepresenteerd krijgen.

 

De wethouder heeft twee maal op ons verzoek beschut werk meegenomen in zienswijzen die naar Senzer zijn gegaan, zowel in de begroting als in het ondernemingsplan. We zijn benieuwd hoe dit er inmiddels voorstaat. Worden de plekken met terugwerkende kracht gevuld? Hoe volgt de wethouder dit? Voor de komende begroting verwachten we van dit college dat ze aandacht geven aan beschut werk, zowel in beleid als in geld.

 

Thema samenleving

Voorzitter, als het gaat om het thema samenleving hebben wij niets dan complimenten voor de verantwoordelijke wethouder Schlösser. Wij voelen ons gesteund als het om de WMO gaat, onze zorgen worden serieus genomen, onze wensen vaak vertaald in beleid. Zo is de reserve sociaal domein op ons initiatief ingesteld. We zijn hier nog steeds erg blij mee. We horen dat ook belangenorganisaties zich gehoord en serieus genomen voelen. Onze oprechte complimenten hiervoor.

 

Thema dienstverlening en organisatie

Voorzitter, we willen nogmaals onze complimenten uitspreken voor de route die in het traject veerkrachtig bestuur doorlopen is. Het is een erg zorgvuldige manier geweest om te komen tot een echte toekomstvisie. We zijn blij dat hier zoveel van onze ideeën ook meegenomen zijn. Het verduurzamen van de veehouderij, het kijken naar Limburg als samenwerkingspartner, het betitelen van Deurne als een woondorp, in plaats van als enkel een agrarische gemeente. We zijn erg tevreden over zowel het traject als de uitkomst.

 

We zijn verder benieuwd naar de concrete plannen als het gaat om de organisatieontwikkeling.

 

Voorzitter, tot slot, een op de valreep toegevoegd agendapunt waarvoor onze aandacht gevraagd is, het aanpakken van de Soemeersingel/Koolweg… We begrijpen dat het noodzakelijk is om iets aan deze wegen te doen. De kosten zijn wat ons betreft echter echt niet in verhouding met wegen in een aantal wijken die ook nodig aan onderhoud toe zijn. Een voorbeeld is de Fitissingel en het binnen gebied daarvan. In veel wijken zien we een zelfde beeld. Wat ons betreft komt het college met een extra plan hoe ze dit gaan aanpakken en hoe dit in de begroting verwerkt wordt.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 23

IK PROEF DE PLAATSELIJKE KEUKEN OP REIS.

 

Eet producten uit het land waar je bent. Zo help je de boeren die inlandse soorten kweken of telen, en beperk je de milieuhinder door transport. Dit is goed voor de plaatselijke economie en de biodiversiteit.

Maar weiger gerechten waarin bedreigde soorten verwerkt zijn (schildpadbiefstuk, sushi van blauwvintonijn, zeekomkommer, woudvlees) of waardoor de plaatselijke biodiversiteit in het gedrang komt (jacht of visvangst zonder inachtneming van miniumgroottes of quota, teelten waarvoor het woud moet wijken…)

Aanvaard geen traditionele geneesmiddelen of cosmetica op basis van de hoorn van neushoorns, slagtanden van olifanten, beenderen en ingewanden van tijgers, muskus van muskusherten…

De lijst van bedreigde diersoorten vind je op: www.cites.org www.iucnredlist.org

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 22

IK WIL MEER WETEN OVER BIOKATOEN

 

Op wereldschaal beslaat de intensieve katoenteelt slechts 3% van het landbouwareaal, maar ze verbruikt 25% van alle verkochte insecticiden! Bovendien worden hierbij de bodem uitgeput, bossen gerooid, overdreven geïrrigeerd, het grondwater vervuild, boeren en plaatselijke planten- en dierensoorten aan giftige stoffen blootgesteld. Deze teelt is dus uiterst schadelijk voor mens en milieu.

 

Extensieve teelt van biokatoen daarentegen gebeurt met natuurlijke mest en onkruidverdelgers. Ze vergt minder water en de wisselteelt houdt de bodem vruchtbaar.

 

Overigens zijn biokatoenvezels niet alleen zachter en sterker, maar ook anti-allergisch, want vanaf het veld tot in de winkel zijn er geen chemische middelen aan te pas gekomen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 21

IK ONTDEK DE NATUUR IN DE STAD

 

Je zou het niet zo denken, maar in de stad is er vaak veel meer biodiversiteit dan op het platteand. In veel bossen en velden wordt immers vaak monocultuur bedreven.

Vreemd genoeg komen er in de stad veel verschillende biotopen voor: openbaar groen, tuinen, vijvers, parken, bossen, braakland, spoorwegbermen, beekoevers… maar ook groendaken, bebloemde terrassen, gevels en balkons. Zelfs tussen stoeptegels, tegen gebouwen of op muren groeien talrijke wilde planten.

Maar deze biodiversiteit is kwetsbaar; ze biedt weinig weerstand tegen betonmolens en walsmachines…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 20

IK KIES VOOR BIOCOSMETICA.

 

Net zoals wasmiddelen bevatten de meeste cosmetica chemische middelen (bewaarmiddelen, synthetische parfums, oppervlakteactieve stoffen…) die niet biologisch afbreekbaar zijn en dus schadelijk voor de biodiversiteit. Vooral in waterlopen richten ze veel schade aan, want daar komen ze met het afvalwater in terecht.

 

Gebruik daarom biocosmetica: was je met harde natuurzeep: parfumeer je bad met enkele druppels lavendelolie of andere etherische olie: reinig je huid met een kamille- of korenbloemenaftreksel: wrijf ze schoon met tarwe- of haverzemelen: voed ze met zonnebloemolie, olijfolie of een andere plantaardie olie… En je eigen tandpasta maken is kinderspel!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 19

IK MAAK EEN TOEVLUCHTSOORD VOOR DE BIODIVERSITEIT

 

Hoe verander je een tuin – jouw tuin, die van de school van je kinderen, die van jouw bedrijf – in een natuurlijk toevluchtsoord voor de biodiversiteit?

Laat in een hoekje van de tuin spontaan planten groeien en maai ze zo laat mogelijk, zo kunnen ze zich beter voortplanten en krijg je meer soorten.

Leg een vijver aan, laat een dode holle boom staan waarin allerlei dieren kunnen schuilen en leg een stapel stronken en een hoop stenen bijeen voor kleine zoogdieren, amfibieën en ongewervelde dieren.

Diversifieer je haag met verscheidene inheemse soorten. Zet planten die veel insecten aantrekken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 18

IK WORD ECOVRIJWILLIGER

 

Heb je zin om tijdens je vakantie in binnen- of buitenland de biodiversiteit een steuntje te geven?

 

Je helpt natuurbeschermingsverenigingen actief bij het onderzoek en hun werk voor het behoud van de natuur. Je hoeft zeker geen bioloog of milieudeskundige te zijn, want er bestaan activiteiten voor ieders gading. En je komt op plekken waar gewone toeristen geen benul van hebben.

 

Zie je het zitten om mee te werken aan walvistellingen in de Middellandse Zee, de bescherming van beren in Roemenië, een onderzoek op witte haaien in Zuid-Afrika, een rehabilitatieproject voor gibbons, makaken en lori’s in Thailand, een biologische boerderij in India…?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 17

IK NEEM DEEL AAN DE DAG VAN DE BIODIVERSITEIT.

De Verenigde Naties riep 22 mei uit tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’. Dit is een gedroomde gelegenheid om burgers en politici te informeren rond verschillende aspecten van de biodiversiteit: belang, toestand, bedreigingen, bescherming… Elk jaar staat er een ander thema op de agenda: biodiversiteit en landbouw in 2008, invasieve exotische soorten in 2009, biodiversiteit en ontwikkeling in 2010, biodiversiteit en wouden in 2011… Dit jaar is het biodiversiteit en duurzaam toerisme. Doe mee aan een van de activiteiten (tentoonstellingen, voordrachten…) die op deze dag plaatsvinden, of organiseer zelf een biopicknick, een natuurwandeling of een groen concert. Meer informatie vind je op www.cbd.int/idb

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 16

IK ZET MIJN GEMEENTE AAN TOT BIOLOGISCH TUINIEREN.

 

Sommige gemeenten spannen zich tegenwoordig in om bij de beplanting en het beheer van wegbermen en plantsoenen de biodiversiteit te bevorderen. Als dit in jouw gemeente nog niet gebeurt, kan je de bevoegde dienst een paar eenvoudige tips geven: plant enkel lokale soorten (winterharde bloemplanten vergen minder onderhoud dan eenjarige). Vervang chemische pesticiden en meststoffen door hun biologische tegenhangers. Gebruik strooisel en bodembedekkers om onkruid en waterverbruik te beperken. Composteer plantaardig afval en bemest hiermee vanaf het najaar de bodem. Maai niet te vroeg en laat voor de dieren plaats om te schuilen…

www.bijenlint.nl/acties/overzicht-acties/zaaidag-2017

www.imkersnederland.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 15

IK VERBRUIK MINDER DRINKWATER.

 

Water is onontbeerlijk voor het evenwicht van de aarde en haar bewoners. Er is genoeg water voor iedereen, maar helaas is het niet billijk verdeeld en vaak slecht beheerd. Bij ons komt het drinkwater gewoon uit de kraan. Dus gebruiken we het overal voor, zelfs soms om onze auto te wassen! Begiet je planten met regenwater, want zo bespaar je al drinkwater. Doe dit ’s avonds, dan verdampt het minder. Je kan ook grijs water, afkomstig uit gootsteen, bad, douche) opvangen om het toilet door te spoelen, de vloer schoon te maken…en zelfs – na filtering- je planten te begieten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen