Intensieve veehouderij

Meer variatie in de veestapel, meer akkerbouw en vooral meer biologische veeteelt en tuin- en akkerbouw.

In 2001 schreef de heer Wijffels de volgende conclusie in het rapport van het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselveiligheid:

“In de komende periode wordt de chemie uit de landbouw verbannen. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica hebben hun langste tijd gehad. In echt duurzame landbouwsystemen hebben de stofstromen een gesloten karakter. In mijn visie zal er een einde komen aan de enorme invoer van veevoedergrondstoffen waarvan wij de emissies in het Nederlandse milieu dumpen. De enorme consequenties moeten wij voor lief nemen: een sterke krimp van het aantal varkens en kippen en de mengvoerindustrie”.

Deze conclusie heeft nog steeds niet die aandacht gekregen die voor een gezond Deurne zo nodig is. Het milieu in onze gemeente staat onder zeer grote druk. Wetenschappelijke onderzoeken tonen dat onomstotelijk aan.

Standpunten:

  • Progressief Akkoord – GroenLinks vindt dat de draagkracht van mens en natuur het uitgangspunt moet zijn voor agrarisch ondernemen.
  • Technische oplossingen zoals mestvergisters zijn geen oplossing.
  • We willen stap voor stap naar vermindering van de veestapel.
  • En we willen naar meer diversiteit: variatie in de veestapel, meer akkerbouw en vooral meer biologische veeteelt en tuin- en akkerbouw.

Reacties zijn gesloten.