Betoog van Theo Hikspoors van 5 november

Geachte Voorzitter, gemeenteraadsleden en álle inwoners van Deurne.

Te léén...Wij hebben deze gemeente te leen van onze kinderen en kleinkinderen…
Ónze kiezers, ónze fractie en gróte delen van de Deurnese bevolking (47% in 2014), maken zich ernstige zorgen over de afbraak van de bio diversiteit, over de luchtvervuiling, over de bedreigingen van ons drinkwater en om onze gezondheid. Wij kunnen deze zorgen niet langer negeren. Het is 5 óver 12 en we moeten hiermee aan de slag.
Dan naar de begroting:
Onze fractie stelt met waardering vast dat Deurne er financieel goed voorstaat. Dit voor zover dit al mogelijk is in een periode waarin het Rijk een zwalkend beleid vertoont t.a.v. het verdelen van de (ruimschoots) aanwezige Rijksmiddelen.
Dit zwalkend beleid is vooral voelbaar binnen het Sociaal domein en dit onderdeel zorgt meteen ook voor de grootste risico‟s en de grootste onzekerheden. Dan nog complimenten voor wethouder Schlösser en voor de sluitende begroting.
De begroting 2020 stellen wij vast in een periode waarin
Er is veel commotie over te grote hoeveelheden stikstof en de noodzaak om onze natuur te behouden en beschermen.
Ook de bescherming van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de lucht moet de hoogste prioriteit krijgen.
Er liggen zeer duidelijke uitspraken van ons hoogste rechtscollege Raad van State, van het College van Rijksadviseurs , denk aan Panorama Nederland! en van de Algemene Rekenkamer.
Er ligt ook een rapport van de commissie Remkes, “Niet alles kan”, waarin duidelijk wordt aangegeven dat „niet Álles meer kan‟
Deurne is het epicentrum waarin al deze problematieken bij elkaar komen: De aanwezigheid van Natura 2000 gebieden, de oververtegenwoordiging van industriële agrarische en dierproductie bedrijven en de problemen als gevolg van enorme hoeveelheden mest en stankoverlast. Én de bedreiging van onze gezondheid!
Het is deze cocktail van feiten en omstandigheden welke het beleid van deze gemeente decennia lang gaan bepalen.
Dit alles vereist een houdbare langjarige termijn visie welke we transparant en consequent zullen gaan uitdragen naar onze bevolking én naar onze ondernemers.
De tijd dat fracties zo maar wat kunnen roepen voor eigen bühne ligt ver achter ons. Het is tijd om alle milieufeiten onder ogen te zien en op grond hiervan consistent beleid te gaan maken.
De CDA uitspraken, in het kader van de stikstofdiscussie, over diefstal van rechten en het in twijfel trekken van wetenschappelijke feiten zijn
verwerpelijk en werken contra productief; de VVD uitspraak dat we moeten wachten op technologische ontwikkelingen verwijs ik bij deze ook naar het rijk de fabelen. In 1988! gaf de VVD al aan dat men hiervoor max. 2 jaar respijt wilde geven. Welnu VVD: Deze 2 jaar is inmiddels 30 jaar geworden en we wachten nog stééds.
Wanneer zijn de VVD en het CDA bereid om de harde feiten integraal onder ogen te zien en hier consequenties uit te trekken?
Het staat voor Óns als een paal boven water dat Deurne zich opnieuw moet gaan uitvinden: Een nieuw perspectief dus waarin niet alles meer mogelijk gaat zijn maar waar wel een gezónd perspectief gaat ontstaan voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit perspectief is er nu niet. We zitten in een race to the bottom en we laten een woestíjn achter.
Kortom: Deurne, als Péélgemeente!!! wordt wat ons betreft vanaf 2020 opnieuw uitgevonden of Deurne versie 2.0 zo u wilt.
Wat dit alles gaat betekenen voor de begroting maak ik duidelijk in de bespreking van de programma‟s.
4.2 Gezond wonen en leven
Waarom staat hier het icoontje van de tractor? De relatie met gezond wonen en leven ontgaat mij.
Verder wordt op pagina 20 500.000 begroot voor de implementatie van de Omgevingswet.
*Wij vragen ons af waar dit bedrag op gebaseerd is?
Overigens zien wij ook dat deze implementatie over vele jaren, veel geld en veel ambtelijke inzet zal gaan kosten.
Het voeren van dialogen met stakeholders (bewoners; bedrijven belangenbehartigers) vinden wij van het allergrootste belang (in feite is dat de kern van de Omgevingswet)
*Wij vragen ons ook af hoe we en wanneer we deze dialogen gaan voeren? Is er een implementatieplan?
4.3 Goede bereikbaarheid
Onze partij is voorstander van het bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.
Wij zijn het dus eens met de plannen voor het NS station en het behouden van de 4 treinen per uur.
T.a.v. de plannen voor de N270 verschillen wij fundamenteel van mening: De wethouder laat in de krant schrijven dat er veel ongelukken gebeuren en dat er dus meer asfalt moet komen. Hij gaf ook al weer triomfantelijk aan dat er veel bomen gekapt kunnen gaan worden.
Nog een keer: Roekeloos rijgedrag en menselijk falen zijn de oorzaken van de ongelukken en dat los je NIET/NOOIT op door meer asfalt. Meer asfalt trekt extra verkeer aan (als een magneet) en dat is talloze keren bewezen!
De Limburgse variant is veel adequater: De snelheid er uit halen en streng controleren (dan heb je dus ook niet meer asfalt nodig).
Het uitbreiden van de N270 naar 4 rijbanen (een snelweg dus) wijzen we
af!
Veel beter is het oplossen van de knelpunten door rotondes i.p.v.
stoplichten en streng handhaven op rijgedrag en snelheid.
Hiervoor willen we een motie indienen 1
Verder wil ik een lans breken voor 2 andere zaken:
1. De toestand van de voet- én fietspaden, deze zijn op vele plekken
onder de maat.
2. De knelpunten in de verlichting: Wij krijgen hierover veel klachten
en het lijkt ons goed om hier een inventarisatie over op te maken,
teneinde te bezien of de knelpunten slim opgelost kunnen worden.
Hiervoor willen we een motie in stemming brengen 2
4.4 Betaalbaar en divers wonen
Deurne is het meest bezongen dorp ter wereld. Ik zou dus langjarig willen
ijveren voor het behoud van het dorp Deurne en de kerkdorpen van
Deurne. „Het dorp‟ zou onze kernidentiteit moeten gaan worden. Deze
kernidentiteit geeft vervolgens richting en houvast voor de langjarige
ontwikkeling.
Deurne en de kerkdorpen zouden de groenste „woondorpen‟ moeten
worden waar het goed wonen en recreëren is.
Dit betekent mogelijkheden bieden voor extra woningen welke duurzaam
zijn gebouwd in een groene omgeving. Een extra contingent aan woningen
zou netjes verdeeld moeten worden over de hele gemeente
Deze ontwikkeling anticipeert op de grote vraag naar extra woningen en
zorgt bovendien voor het behoud van de voorzieningen in onze kleine
kernen (hiervan is het behoud van een school wel de belangrijkste
voorziening).
Hiervoor wil ik een motie in stemming brengen 3
Hierbij wil ik wijzen op de cruciale rol welke de gemeente hierin speelt. Te
vaak wordt afgewacht waar private partijen mee komen en te vaak is de
portemonnee van de ontwikkelaar leidend.
Ook te vaak is de gemeente volgend. Ik roep de wethouder nogmaals op
om het beleid van de gemeente voorop te stellen: Er moet gebouwd gaan
worden voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. Dit beleid
moet verankerd en gekoppeld worden aan alle mogelijke locaties. Hiervoor
moet een plan per locatie komen als toetsinstrument. Tevens moet er een
beeld kwaliteitsplan zijn, waarin de primaire voorwaarde moet zijn dat het
bouwwerk een verrijking gaat zijn van het dorpse karakter en het dorpse
beeld.
4.5 Zorgzame en veilige gemeente
Onze partij is van mening dat de dienstverlening t.a.v. zorg en veiligheid,
zoveel als maar mogelijk binnen wijk en dorpslocaties toegankelijk zou
moeten worden gemaakt.
Het is evident dat de vraag naar zorg in de komende jaren fors gaat
toenemen als gevolg van o.a. de vergrijzing, de terugtredende overheid
en individualisering. Daarnaast is de complexiteit van de samenleving
enorm toegenomen.
Dit brengt allerlei problemen met zich mee welke we tijdig moeten
onderkennen. Genoeg redenen dus om gericht te werken aan meer
cohesie binnen élke wijk en binnen het gehele dorp. De overeenkomst
met de KBO organisaties is uitstekend en dit past wat ons betreft naadloos
in het streven om problemen tijdig te onderkennen.
Binnen deze context onderschrijven wij het pleidooi van de Nationale
Ombudsman waarin hij vraagt om de dienstverlening van de gemeente uit
te breiden met een zeer brede helpdesk functie. Deze desk zou (wat
ons betreft) prima gehuisvest kunnen worden in de dorps en
wijkaccomodaties.
Hiervoor dienen we een motie in 4
Onlangs hebben we informatie gekregen over de activiteiten van Leef
Actief.
Wij pleiten er voor om deze waardevolle activiteiten beter voor het
voetlicht te brengen en maximaal toegankelijk.
Opnieuw een pleidooi om iets van een gerichte jeugdopvang te
organiseren voor Jongeren tussen 14 – 17 jaar. In ieder geval moet hier
onderzoek naar worden gedaan.
4.6 Goede voorzieningen
Het behouden van goede voorzieningen in onze kerkdorpen is een must.
De belangrijkste voorziening is wel het behouden van een school. Dit heeft
weer een relatie met de woningbouw, met jonge gezinnen.
Wij zijn het eens met het behoud van het zwembad, de extra
investeringen in de Wieger en de aanleg van het Tuinpad.
s4.7 Gezonde lokale economie
Het draagvermogen van de bodem moet leidend worden aldus het College
van Rijksadviseurs. Dit draagvermogen wordt in onze gemeente helaas
ver overschreden met alle gevolgen van dien.
Daarom vraagt onze partij om meer werk te maken van de wárme
sanering van de varkenshouderij en andere saneringen welke recht doen
aan de PAS uitspraak en aan onze wens om uiteindelijk circulair te gaan
werken.
Voor ons staat het vast dat wij stoppers iets te bieden moeten hebben en
dat we de wethouder meer instrumentarium moeten geven.
Daarom dienen wij een motie in om meer haast te maken met de transitie
buitengebied en tevens een motie om de benodigde middelen welke
beschikbaar gaan komen vanuit het Rijk tijdelijk voor te schieten uit onze
reserves (na overleg met minister Schouten natuurlijk).
Motie transitie buitengebied (uitvoeringsprogramma) 5
Motie voorschieten van transitiegelden 6
Ook een vraag aan wethouder Schlösser:
Hoe staat het met de overdracht van de aandelen van het TOM door de
Provincie?
4.8 Duurzaamheid
Wij willen in 2020 een fundamentele heroverweging van ons boombeleid.
De wethouder gaat er nu van uit dat een boom gekapt kan worden en
moet worden zodra er overlast is. Ook onze groene parels worden gekapt
om deze reden. Wat mij betreft is dit onaanvaardbaar.
Wij dienen een motie in om in 2020 het boombeleid te evalueren en
verder aan te scherpen.
Motie evaluatie boombeleid in 2020 7
Verder vragen wij aan het college om in 2020 1000 nieuwe bomen aan te
planten als compensatie van de stormschade van de afgelopen jaren.
Daarnaast vragen wij om beleid wat gericht is op het zoveel als mogelijk
realiseren van groene daken. Hier zou een gemeentelijke subsidie op
moeten komen. Wij stellen voor om de ruimte tussen de 915.000 en
522.000 hiervoor deels te gebruiken (extra tijdelijke budgetten dus voor
de aanplant van extra bomen en groene daken).
Ook hier een motie voor indienen. 8
Tenslotte wil ik ook aandacht vragen voor de Natuur in de vorm van
Fauna! Dus de verpachting van de Jacht. Deze loopt af per 1 april 2020.
Ik zou van de wethouder de garantie willen krijgen dat hij analoog aan
2014 deze verpachting voor gaat leggen ter bespreking in de Raad.
*Kan ik van de wethouder/het college deze garantie krijgen?
Tot zover; dank voor de aandacht.
ThH31102019