Wat hebben we al bereikt?

We hebben in november 2017 een motie ingediend waarin we het college opriepen om handhaving op te schroeven tegen bedrijven die frauderen met mest. Hoewel deze motie ontraden en verworpen werd, heeft de burgemeester door onze politieke druk toch besloten een brandbrief te sturen naar de minister over dit onderwerp.

Bij de behandeling van de derde herziening bestemmingsplan buitengebied (december 2017) hebben we door een motie en een amendement 2 burgers kunnen helpen met hun individuele problemen.

Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is er een financiële reserve voor het sociaal domein ingesteld. Dit houdt in dat er een financiële buffer is voor als er ergens meer geld voor de zorg nodig is. In 2016 hebben we er met een amendement voor gezorgd dat het toenmalige overschot van zorggeld ook gestort is in deze algemene reserve. Geld dat bedoeld is voor de zorg mag volgens Progressief Akkoord – GroenLinks ook alleen maar uitgegeven worden aan zorg, en niet aan bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen.

In de toekomstvisie voor Deurne stond in eerste instantie aangegeven dat Deurne een agrarische gemeente is waar de agrarische sector alle ruimte moet krijgen. Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is dit veranderd. Er staat nu in dat Deurne een prettig woondorp is, en dat ingezet wordt op verduurzaming van de agrarische sector.

Al jaren maken we ons hard voor museum de Wieger en het cultuurcentrum. We hebben gepleit voor professionele ondersteuning en aansturing van de vrijwilligers. Voor het Cultuurcentrum is dit inmiddels gerealiseerd, en ook voor de Wieger lijkt er eindelijk een oplossing te komen.

Mede dankzij de inzet van Progressief Akkoord – GroenLinks is er nog een openbare bibliotheek in Deurne.

Senzer heeft een achterstand als het gaat om het realiseren van beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is Senzer door de gemeente Deurne opgeroepen om deze achterstand in te halen en juist de meest kwetsbare burgers ook de kans te geven aan het werk te gaan.