Wat hebben we al bereikt?

We hebben in november 2017 een motie ingediend waarin we het college opriepen om handhaving op te schroeven tegen bedrijven die frauderen met mest. Hoewel deze motie ontraden en verworpen werd, heeft de burgemeester door onze politieke druk toch besloten een brandbrief te sturen naar de minister over dit onderwerp.

Afgelopen zaterdag stonden we op de Wolfsberg, het is immers verkiezingstijd, toen Carly in gesprek raakte met een mevrouw die ons vertelde dat de gemeente van plan is haar woning te slopen om het park aan de Hogeweg te realiseren. Ze vertelde een brief van Bergopwaarts te hebben ontvangen waarin stond dat de gemeenteraad ertoe kon besluiten haar woning te gaan slopen. Wij konden werkelijk niet geloven dat dit een voorstel aan de raad kon zijn, maar wat schetst onze verbazing? Het stond echt in het voorstel. Park wordt verbonden met het Wiegersbos en groenstructuur Koolhof (door op termijn sloop enkele woningen aan de Anton van Duinkerkenstraat)’                                                                                                                 

Wel park, geen sloop!

Het is een publiek geheim dat wij groot voorstander zijn van een park aan de Hogeweg, we omarmen dat idee van harte. We kunnen het niet over ons hart verkrijgen om mensen uit hun woning te zetten om dit park met het Wiegersbos te verbinden. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in onzekerheid zitten over hun dak boven hun hoofd, dat zij niet weten of en zo ja wanneer zij uit hun woning gezet zullen worden.

 

Unanieme instemming op ons amendement geeft rust aan de bewoners!

We dienden in de gemeenteraadsvergadering, samen met de PvdA, een amendement in om deze zin te verwijderen uit het raadsvoorstel. Dit amendement werd unaniem aangenomen. We zijn blij dat we veel onrust weg hebben kunnen nemen voor de bewoners van de betreffende huizen!Waar we ook blij mee zijn is dat een amendement van de VVD om ook woningbouw toe te staan op de plek waar de Brigantijn heeft gestaan geen meerderheid haalde, en daardoor ingetrokken is door de VVD fractie. Het park komt er!

In november 2016 dienden we een motie in waarin onder andere stond dat de centrumring vrij wordt van doorgaand vrachtverkeer. Deze motie werd toen niet door de meerderheid van de raad gesteund.
Nu stond de visie centrumring op de agenda, en hebben we het initiatief genomen om te bekijken of een dergelijke motie op meer steun kon rekenen. Deurne NU had ook al langer deze wens en heeft een motie opgesteld. Die werd met brede steun ingediend en dus met een grote meerderheid van de raad aangenomen.
De centrumring wordt dus verkeersluw op termijn! 

Ondernemers in het buitengebied moeten kwaliteitsverbetering landschap op eigen locatie toepassen indien mogelijk. Het achterliggende idee hierbij is dat ontwikkelingen actief bijdragen aan versterking van het landschap. Dit gaat dus verder dan het verzachten van de effecten van een ontwikkeling op de omgeving of het beperken van verlies aan omgevingskwaliteit.
In het oorspronkelijke voorstel aan de raad stond dat ondernemers dit ook af mochten doen met een storting in het groenfonds als zij de kwaliteitsverbetering niet op hij eigen locatie kunnen of willen doen.
Wij hebben, samen met de PvdA, een amendement ingediend om het vrijblijvende karakter eraf te halen. Als het kan, dan moet het. De toevoeging ‘of wil’ is niet wenselijk. Dit amendement is unaniem gesteund!
 

Bij de behandeling van de derde herziening bestemmingsplan buitengebied (december 2017) hebben we door een motie en een amendement 2 burgers kunnen helpen met hun individuele problemen.
Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is er een financiële reserve voor het sociaal domein ingesteld. Dit houdt in dat er een financiële buffer is voor als er ergens meer geld voor de zorg nodig is. In 2016 hebben we er met een amendement voor gezorgd dat het toenmalige overschot van zorggeld ook gestort is in deze algemene reserve. Geld dat bedoeld is voor de zorg mag volgens Progressief Akkoord – GroenLinks ook alleen maar uitgegeven worden aan zorg, en niet aan bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen.
In de toekomstvisie voor Deurne stond in eerste instantie aangegeven dat Deurne een agrarische gemeente is waar de agrarische sector alle ruimte moet krijgen. Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is dit veranderd. Er staat nu in dat Deurne een prettig woondorp is, en dat ingezet wordt op verduurzaming van de agrarische sector. [/accordion[accordion title="Museum de Wieger & Cultuurcentrum"]Al jaren maken we ons hard voor museum de Wieger en het cultuurcentrum. We hebben gepleit voor professionele ondersteuning en aansturing van de vrijwilligers. Voor het Cultuurcentrum is dit inmiddels gerealiseerd, en ook voor de Wieger lijkt er eindelijk een oplossing te komen.
Mede dankzij de inzet van Progressief Akkoord – GroenLinks is er nog een openbare bibliotheek in Deurne.
Senzer heeft een achterstand als het gaat om het realiseren van beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op initiatief van Progressief Akkoord – GroenLinks is Senzer door de gemeente Deurne opgeroepen om deze achterstand in te halen en juist de meest kwetsbare burgers ook de kans te geven aan het werk te gaan.