Standpunten

Gezonde leefomgeving

Agrarische vernieuwing

Onze mening over agrarische vernieuwing: lees meer…

Standpunten:

 • Voorrang voor biologische- en natuurinclusieve landbouw (werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven);
 • De gemeente treedt actief op tegen mestfraude;
 • Afbouw van intensieve veehouderij;
 • Geen mestfabrieken;
 • De gemeente voert een streng  handhavingsbeleid;
 • Minder dieren in De Peel;
 • Verdergaand onderzoek naar gevolgen van de intensieve veehouderij;
 • Meer diversiteit in het buitengebied, (biologische) landbouw, (biologische) tuinbouw, natuurontwikkeling, stimulering (kleinschalig) toerisme;
 • Stallen die voldoen aan normen waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van mens en milieu, zijn de norm;
 • Stoppen met (verkapt) subsidiëren van de agrarische sector;
 • Kosten van milieuschade en gevolgen van uitbraak van ziekten verhalen op de sector.
Landelijk gebied

Onze mening over het landelijk gebied, lees meer…

Standpunten

 • Wij geven landbouwgrond graag terug aan de natuur door er bijvoorbeeld bos op te realiseren. Dit komt de biodiversiteit ten goede;
 • In het landelijk gebied moet meer diversiteit komen zodat naast gevarieerde (biologische) landbouw er ook meer mogelijkheden ontstaan voor toerisme en natuurontwikkeling;
 • Verstening van het buitengebied moet worden tegengegaan. Het beeld van het buitengebied mag niet bepaald worden door grote stallen;
 • Stallen die niet meer voldoen worden, bij stoppen van het bedrijf, afgebroken;
 • Bij startende bedrijven gaan we bij aanvang afspraken maken over de sloop van de opgetuigde bedrijfspanden als het bedrijf beëindigd wordt.
Veiligheid, preventie en de leefomgeving

Onze mening over veiligheid, preventie en de leefomgeving, lees meer…

Standpunten: 

 • De gemeente zet gezondheid van alle inwoners op de eerste plaats;
 • De gemeente stelt vanuit milieuoogpunt kaders vast;
 • Kaders die het algemeen belang dienen en niet die van een groep of individu;
 • Agrarische ondernemers kunnen hun werk doen zonder concurrentievervalsing;
 • Mestfraude stevig handhaven in samenwerking met de provincie en het rijk.
Wonen, werken, ontspannen en natuur

Onze mening over wonen, werken, ontspannen en natuur in de Peel, lees meer…

Standpunten:

 • Minder belasting van de natuur door intensieve veehouderij;
 • Geen plezierjacht, alleen jacht bij noodzaak;
 • Motorcrossen op het industrieterrein;
 • Geen fietspaden door sterk vervuilde gebieden.

Sociaal maatschappelijk beleid

Sociaal domein

Onze mening over het sociaal domein, lees meer…

Standpunten:

 • Op het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt niet bezuinigd. Gelden die bestemd zijn voor het sociaal domein mogen niet voor andere doelen worden ingezet;
 • De gemeente stimuleert en faciliteert dorps- en wijkraden om samenwerkingsverbanden op te bouwen voor zorg-, welzijns- en culturele activiteiten;
 • Dorps- en wijkraden voeren de regie, niet het gemeentebestuur;
 • De gemeente zorgt voor een team van deskundigen die de dorps- en wijkraden ondersteunen. Hierbij kun je denken aan mensen van de LEV groep maar ook aan gezinswerkers en jeugdwerkers. In dit verband zijn wij voorstander van gebiedsgebonden werken en korte lijnen tussen de mensen die in een dorp of wijk actief zijn. Deze korte lijnen moet je als gemeente promoten en mede in stand houden;
 • Er blijft een vangnet voor hulp aan de meest kwetsbaren. Dit geldt ook voor vluchtelingen en nieuwkomers (met of zonder verblijfstatus);
 • Progressief Akkoord-GroenLinks toetst het beleid van de gemeente inzake welzijn en zorg aan de internationale verdragen met betrekking tot de mensenrechten;
 • Progressief Akkoord-GroenLinks is voorstander van experimenten met betrekking tot vormen van een basisinkomen en het preventief inzetten van bijstand (om verdere schuldvorming te voorkomen).
Wonen

Onze mening over wonen:  lees meer

Standpunten: 

 • Een platform in het leven roepen waarbij burgers – marktpartijen – gemeente samen vrij van belang nadenken over de woontoekomst van Deurne;
 • De woonvisie 2015-2030 moet bijgesteld worden. Daarin geeft de gemeente aan voor welke groepen woningen nodig zijn en om welke aantallen het gaat; 
 • Het positieve beleid, dat jongeren samen een woonproject kunnen realiseren, voortzetten (CPO-projecten, destijds naar voren gebracht door DeurneNU);
 • In beeld brengen van de mogelijkheden om energie neutraal te bouwen.
Gemeenschapsaccommodaties

Onze mening over gemeenschapsaccomodaties, lees meer…

Standpunten

 • Progressief Akkoord-GroenLinks vindt dat we samen; gemeente, besturen van dorpshuizen en wijkcentra en dorps- en wijkraden, verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van deze voorzieningen;
 • wijkteams vanuit dorpshuizen en wijkcentra;
 • geen sluiting van dorpshuizen en wijkcentra zoals het college van burgemeester en wethouders hebben voorgesteld aan de gemeenteraad;
 • elke wijk beschikt over een wijkcentrum. In de op één na grootse wijk van Deurne ontbreekt zo’n wijkcentrum. Progressief Akkoord-GroenLinks is daar voorstander van en vindt dat het college met een voorstel moet komen om dit mogelijk te maken. Als voorbeeld zou het wijkcentrum in de Heiakker of Houtenhoek kunnen dienen;
 • de gemeente gaat in dit verband met besturen van gemeenschapshuizen en wijkcentra en met dorps- en wijkraden aan tafel zitten om concrete plannen gestalte te geven;
Onderwijs, jeugdhulpverlening en vrije tijd

Onze mening over onderwijs, jeugdhulpverlening en vrije tijd, lees meer…

Standpunten.

 • ouders, onderwijs, gemeente en organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als kinderen en jongeren (tijdelijk) vastlopen in hun onderwijsloopbaan of thuissituatie;
 • samenwerking van de hulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeente is noodzakelijk en vindt plaats onder regie van één persoon die de contacten onderhoud met kind en ouders en de hulpverlening coördineert;
 • de gemeente heeft zorg voor preventie en faciliteert, regisseert en neemt initiatieven om de kwaliteit van preventie op niveau te houden;
 • het opbouwen en onderhouden van sluitende netwerken (met huisartsen, onderwijs en andere verwijzers) is een voorwaarde voor het tijdig kunnen inzetten van de juiste hulp aan kwetsbare jongeren;
 • gemeente heeft een preventieve taak en faciliteert het brede aanbod van vrije tijdsbesteding.
Kinderopvang

Onze mening over kinderopvang, lees meer...

Standpunten:

 • de gemeente heeft een actieve houding naar de kinderopvang en faciliteert op basis van haar beleid;
 • het geld dat bestemd is voor kinderopvang gaat ook naar kinderopvang;
 • werkzoekende ouder(s) met een minimum inkomen krijgen middelen voor kinderopvang;
 • werkzoekende ouder(s) met een minimum inkomen moeten middelen voor kinderopvang worden gegarandeerd zodat dit geen belemmering oplevert om weer een baan te krijgen;
 • ouders kiezen zelf voor gastouderopvang, een crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.
Kunst & Cultuur

behoud en versterk de mogelijkheden van de bibliotheek.Onze mening over kunst en cultuur, lees meer...

Standpunten:

 • kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • zorg voor kunst en cultuur doe je samen: organisaties, gemeente en burgers;
 • het brede muziek- en dansonderwijs moet meer mogelijkheden krijgen;
 • Cultureel Centrum Martien van Doorne heeft een doorstart gemaakt en we blijven dat de komende jaren volgen;
 • kunstaankopen door de gemeente worden beoordeeld door een commissie van deskundige burgers in wisselende samenstelling;
 • gezien de verantwoordelijkheden en activiteiten van Museum de Wieger is het nodig dat er professionele ondersteuning komt. We vinden dat er gekeken kan worden naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende musea en Cultuur Centrum Martien van Doorne;
 • stoppen met het afbreken van oude herkenbare gebouwen, die ervoor zorgen dat we ons dorp blijven herkennen.
 • behoud en versterk de mogelijkheden van de bibliotheek.
Sport

Onze mening over sport, lees meer...

Standpunten:

 • de zorg voor goede sportfaciliteiten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisaties, leden en gemeente;
 • De gemeente zorgt in samenwerking met verenigingen dat er voldoende sportaccommodaties in stand worden gehouden of voor vervanging te zorgen;
 • Indien ouders onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, zorgt de gemeente voor een bijdrage;
 • Geen bezuinigingen op de sport;
 • De gemeente bevordert sport op school en in de wijk;

Maatschappelijk ondernemen

Duurzaam ondernemen

Onze mening over duurzaam ondernemen..lees meer.

Standpunten:

 • Geen ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen maar de bestaande terreinen saneren (gezond maken);
 • Deurne stelt in overleg met de millenniumgroep 2030 een ‘duurzaamheidstoets’  voor bedrijven op;
 • Bedrijven die goed scoren krijgen voorrang bij aanbestedingen, vestigingen en uitbreidingen;
 • Bedrijven die het natuurlijk evenwicht onevenredig verstoren, krijgen geen vergunningen;
 • De gemeente voert een streng handhavingsbeleid.
Van verspilling naar opnieuw gebruiken

Onze standpunten volgen nog

Kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Onze mening over de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, lees meer…

Standpunten:

 • De gemeente is een voorbeeld in het aanbieden van werk en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • We stimuleren ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans en een plek geven binnen hun bedrijf;
 • Iedereen die wil werken, moet de kans krijgen dat te doen;
 • De gemeente kan een bijdrage leveren aan het ont-stressen van de druk. Ze stimuleert vrijwilligerswerk en waardeert dit.

Nieuwe democratie

Bestuurlijke vernieuwing

Onze mening over bestuurlijke vernieuwing, lees meer…

Standpunten:

 • we gaan samen met burgers een plan uitwerken hoe burgers en raadsleden met elkaar in gesprek gaan en hoe we dit in een overeenkomst verwerken;
 • we breiden onze contacten met burgers uit en gaan vaker op huisbezoek;
 • onze kandidaat wethouders komen niet uit de raad en voldoen aan eisen van kwaliteit- en integriteit;
 • we zorgen er voor dat onze raadsleden worden geschoold en geschoold blijven;
 • we blijven doorgaan met onze stemstrategie in de raad: voorstellen worden op inhoud beoordeeld niet op de kleur van een partij;
 • we werken samen en zoeken naar win/win situaties;
 • bij het besluitvormingsproces telt niet de macht van een krappe meerderheid, maar het zien van gezamenlijke belangen.
Een krachtig netwerk voor Deurne

Onze mening over een krachtig netwerk voor Deurne, lees meer...

Standpunten

 • We moedigen nieuwe activiteiten aan en waar het kan ondersteunen we ze;
 • Het gemeentebestuur moet de kracht van de Deurnese samenleving mobiliseren, koesteren en faciliteren.
Samenwerking in de regio

Onze mening over samenwerking in de regio, lees meer...

Standpunten: 

 • Progressief Akkoord–GroenLinks is voorstander van samenwerken met andere gemeentes. Hiermee wordt deskundigheid gebundeld waardoor de dienstverlening van betere kwaliteit wordt;
 • We werken samen met diverse groene en progressieve partijen in Brabant en Limburg, onder andere in onze strijd tegen mestfraude.