Bomen aan de Amstel en Hagelkruisweg konden blijven staan

 

College maakte onvolledige afweging en handelde niet volgens de eigen regels.

Door Wilbert van Deursen, gemeenteraadslid

Maanden geleden vroeg ik bij de gemeente een rapport op over het voornemen om bomen te kappen aan de Hagelkruisweg en de Amstel. Ik kon daar destijds niet over naar buiten treden omdat dit rapport nog niet was besproken in het college van burgemeester en wethouders. In dat geval rust er geheimhouding op de stukken.

Tegelijk was ook Stichting Boombelijd onderzoek aan het doen en zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente. Helaas zonder resultaat.

Een paar weken geleden deed ik een verzoek aan de griffier om de stukken, die nu wel openbaar waren, nogmaals in te zien. Met toenemende verbijstering heb ik de stukken gelezen.

Enkele conclusies uit het rapport Bomeneffect-analyse

In de bomeneffect-analyse, “53 bomen Amstel en hagelkruisweg Deurne”, staat o.a. in hoofdstuk 5, conclusies 4 en 5 het volgende:

 • Kunnen de bomen, in het licht van de voorgenomen plannen, duurzaam behouden blijven?

Ja, alle bomen kunnen duurzaam behouden blijven, maar de 46 ‘negatief’ beoordeelde bomen kunnen alleen duurzaam behouden blijven als het ontwerp of de uitvoeringswijze wordt aangepast.

 • Zijn alternatieven nodig om de bomen duurzaam te kunnen behouden?

Om de 46 negatief beoordeelde bomen duurzaam te kunnen behouden, moet het ontwerp en de uitvoeringswijze worden aangepast. Na aanpassing moeten de bomen en hun groeiplaatsen goed worden beschermd. In hoofdstuk 6 hebben wij de nodige alternatieven benoemd.

Einde citaat.

Eigen regels aan laars gelapt.

De gemeente heeft een aantal regels opgesteld voor de kap van bomen. De monumentale parels van Deurne, waartoe de bomen aan de Amstel en Hagelkruisweg behoren, hebben speciale bescherming. Alleen bij niet beschermde bomen kan de gemeente via een enquête de mening van omwonenden vragen en dat heeft de gemeente wel gedaan.
Conclusie: het college lapt de eigen regels aan haar laars!
 

Grootste probleem voor de omwonenden en andere oplossingen.

Omdat naar voren kwam dat veel bewoners last hadden van de enorme hoeveelheid bladafval en uitbrekende takken lag daar natuurlijk ook een vraag. Het is goed om omwonenden te vragen wat zij vinden. Voor de problemen van omwonenden zijn natuurlijk ook andere oplossingen te vinden, dat hoeft niet te leiden tot kap. De bomen in de Amstel en Hagelkruisweg behoorden immers tot de parels van Deurne. Volgens mij verdienden ze daardoor een status zoals we die ook geven aan parken in onze gemeente. Het groen en bomen in die parken wordt onderhouden door de gemeente inclusief het opruimen van het blad in de herfst. Projecten als Deurne Doet ‘t zouden een mooie rol hebben kunnen spelen.

Er zijn tal van factoren die mee gewogen hadden moeten worden!

De cultuurhistorische waarde van de bomen.

Er is nog meer te zeggen als het om afwegingen gaat. Joop van Hout van Stichting Boombelijd liet mij weten dat de bomen van de Amstel en Hagelkruisweg een cultuurhistorische waarde voor de Zeilberg hebben.
Met de bouw van de St Willibrorduskerk kreeg Zeilberg in 1914 de status van KERKDORP en bij deze status hoorde markante bomenrijen op de toegangswegen Hagelkruisweg, Zeilbergsestraat, Griendtveenseweg, Hanenbergweg.

Klimaatverandering

De riolering die over een paar maanden wordt aangelegd wordt gedaan in het kader van de klimaatverandering. Er zal meer regen gaan vallen en ook met grotere hoeveelheden.
Bomen leveren een grote bijdrage aan klimaatdoelstellingen: ze nemen regenwater op, ze slaan CO2 op, ze produceren zuurstof en brengen in de zomer de temperatuur met de nodige graden omlaag.

Biodiversiteit

Zoveel bomen in één keer kappen heeft natuurlijk ook een grote impact op het dierenleven. Juist om het verbeteren van de biodiversiteit in Deurne lag ook op dit vlak een belangrijke belangenafweging.

Factoren die omwonenden rechtstreeks raken.

Een huis aan een laan met mooie grote oude bomen heeft meer verkoopwaarde dan een huis aan een kale straat. De gemeente heeft bewoners euro’s aan waardevermindering in de maag gesplitst.
Door de kap is de verhitting van straten in de zomer bevorderd.

De afweging van het college tot de kap van de bomen.

Citaat uit Project rioolvervanging Amstel-Hagelkruisweg:
“Het bovenstaande heeft ons, in tegenstelling tot het beginsel waarbij binnen de gemeente Deurne wordt uitgegaan van behoud van bomen, doen besluiten om deze bomen te willen verwijderen en nieuwe bomen aan te planten nadat de infrawerkzaamheden zijn afgerond. Dit alles in het kader van een groter maatschappelijk belang waarbij waterbeheer de hoogste prioriteit krijgt en we ons moeten wapenen tegen nog meer wateroverlast in deze hoek en vervolgens ook een duurzamer bereikbaarheid voor minder validen wordt aangepakt. Nieuwe bomen zullen worden aangeplant waarbij goed zal worden gekeken naar soort, groeiplaats en toekomstig wortelbed en overlast voor aanwonenden. Tot slot vindt de gemeente het van belang dat de stem van de direct belanghebbenden wordt gehoord en in dit geval ook gehonoreerd”.

De afwegingen en conclusies van Progressief Akkoord-GroenLinks.

Het groter maatschappelijk belang, zoals het college schrijft, is inderdaad dat we een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen die de gemeente in 2050 wil bereiken. Als het aan ons ligt zíjn deze al in 2030 bereikt.
De gemeente moet geen tegengestelde maatregelen treffen: enerzijds in het kader van klimaatdoelstellingen een nieuwe riolering aanleggen en anderzijds een maatregel treffen, die de klimaatdoelstellingen niet ten goede komt namelijk het kappen van bomen. Daarmee dien je niet het groter maatschappelijk belang!

Voor een zorgvuldige afweging vraag je ook advies aan milieuorganisaties zoals Stichting Boombelijd, Brabantse Milieufederatie en de Stichting Flora en Fauna bescherming. Eveneens is er geen advies gevraagd aan de Heemkundekring H.N. Ouwerling, die het college alles had kunnen vertellen over de cultuurhistorische waarde van de bomen.

Onze conclusie

De meest stuitende conclusie: De bomen hadden níét gekapt hoeven worden gezien het onderzoeksrapport én het college lapte de eigen regels aan haar laars. De bomen aan de Amstel en de Hagelkruisweg waren door de gemeente zelf aangemerkt als Parels van Deurne, de enquête die gehouden is onder de bewoners had niet mogen plaatsvinden.

Verder….als je het algemene grotere belang wilt dienen moet je ALLE belangen wegen en dat heeft dit college niet gedaan.

 • Het belang van de bewoners had op een andere manier opgelost kunnen worden;
 • De cultuurhistorische waarde van de bomen en dus van de Zeilberg, had behouden kunnen worden;
 • Door én vernieuwing van het riool én de bomen te laten staan, zouden de klimaatdoelstellingen eerder zijn bereikt;
 • Dieren hadden geen nieuwe plek hoeven zoeken om in leven te blijven. De biodiversiteit was behouden;

Dát is besturen op een hoger niveau!
STOP de bomenkap in Deurne!

Wilbert van Deursen
Namens de fractie van Progressief Akkoord–GroenLinks.

N.B. Geraadpleegde stukken:

 • Boomeffectanalyse 53 bomen Amstel-Hagelkruisweg Deurne (door boomadviseurs Cobra);
 • Quickscan Natuur, 53 bomen Amstel-Hagelkruisweg Deurne;
 • Vleermuisonderzoek Amstel Deurne;
 • Project rioolvervanging Amstel-Hagelkruisweg;
 • Website gemeente: Algemene Plaatselijke Verordening (Artikel 4:11 Verbod vellen houtopstand) en informatie over de groene parels van Deurne